Giới thiệu
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đã tạo dựng cho mình cơ sở vật chất thiết bị hiện đại, nguồn lực lao động, tài chính dồi dào và đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
Sản phẩm
Công ty hoạt động chính về các lĩnh vực Xây dựng - Thương mại - Du lịch, các sản phẩm do Công ty tạo ra như: Phân ComPost, sản phẩm Điện và các Sản phẩm về Du lịch.
Dự án
Các dự án của Công ty: Nhà máy điện gió Bạc Liêu, Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau, Xây dựng, Du lịch, Nhà máy bê tông ly tâm, Cẩu siêu trường siêu trọng, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Trà Vinh
Tuyển dụng
Tuyển dụng là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp.